Īstenots projekts “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

Projekta iesnieguma atbilstība vietējās rīcības grupas izstrādātajai attīstības stratēģijai M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes” 99500001329 Augustovas baznīca, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577 Īstenots projekts “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē”

Projektu īstenoja: Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudze

Kontakpersona un projekta vadītāja: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts : gunta.grigane@inbox.lv

Kopējais finansējums: 2591,70 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 2332,53EUR, 259,17 EUR līdzfinansēja paši draudzes cilvēki.

Projekta Nr.20-07-AL19-A019.2206-000002 mērķis ir – iegādāt Viscount firmas digitālās ērģeles un akustisko sistēmu.

Sasniedzamie rezultāti – tika pilnībā un labā kvalitātē veikta projekta izpilde- iegādātas Viscount firmas digitālās ērģeles un akustiskā sistēma.Nākotnē varēs ne tikai padarīt emocionāli saturīgākus regulāri notiekošos dievkalpojumus, bet arī būs iespēja ērģeļu un profesionālu mākslinieku koncertiem. Realizētā projekta rezultātā ieguvēji ir novada cilvēki un ciemiņi no citiem novadiem, kuri ir iecienījuši mūsu Augustovas dievnamu.Paldies Balvu rajona partnerībai, Ziemeļaustrumu reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, projekta realizācijassadarbības partnerim SIA “Diogens audio”, Rugāju novada domei par sadarbību projekta realizācijas laikā un draudzes cilvēkiem par finansiālo atbalstu.


Ar cieņu projekta vadītāja Gunta Grigāne


Īstenots projekts “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” 0Īstenots projekts “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” 1Īstenots projekts “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” 2