Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

Rugāju novada dome 2019.gada 1.augustā ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks 01.08.2019. – 31.07.2021.

Projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidojot dienas aprūpes centru.

Sasniedzamie rezultāti – tiks izveidoti dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem 8 vietām un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 8 vietām.

Projekta kopējās izmaksas: 182 515,00 EUR, no tiem kopējās attiecināmās izmaksas 182 515,00 EUR. ERAF finansējums no attiecināmajām izmaksām 110 561,20 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām no attiecināmajām izmaksām 6270,84 EUR, cits publiskais finansējums 7888,00 EUR, pašvaldības finansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 57 794,96 EUR.Kontaktinformācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

LONIJA MELNACE
Tālrunis:
27850898
E-pasts: planotaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)