Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”

Rugāju novada dome iesniedza Balvu rajona partnerībā projekta iesniegumu “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”, lai piedalītos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 5.kārtā, projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”” ietvaros.

Balvu rajona partnerība izvērtēja projekta pieteikumu un sniedza pozitīvu atbilstību projekta realizācijai. 2019.gada 19.jūnijā tika saņemts no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, līdz ar to varēja uzsākt projekta realizāciju.

Projektā īstenošanas laiks paredzēts 22.03.2019. – 20.12.2019.

Projekta mērķis ir aktīva dzīvesveida infrastruktūras attīstīšana un pilnveidošana, sportisko un veselību veicinošo aktivitāšu daudzveidība, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana iepazīstinot ar krosfi ta treniņu formātu izveidojot sporta manēžu.

Sasniedzamie rezultāti – tika veikti seguma virskārtas ieklāšanas darbi stadionā un sporta centra trenažieru telpā un iegādāti un novietoti 3 trenažieri. Projekta īstenošana ir radījusi inovatīvus risinājumus vietējā novada un blakus novadu iedzīvotājiem. Sabiedrībai tika radīta iespēja nodarboties ar dažādām fi ziskām aktivitātēm, kas līdz šim nav bijušas pieejamas novadā un tā apkārtnē, kā, piemēram, - krosfi ts, kas izpaužas kā mainīgs, individuāli pielāgojamas intensitātes, funkcionāls treniņš. Stadionā tika uzstādīti trīs jauni, daudzfunkcionāli vingrošanas rīki – vingrošanas sols, svaru stienis un iekārta ar vicināšanas virvēm spēka treniņiem. Tika pielāgots un uzlabots segums stadiona zonā, kurā tika uzstādīti šie trenažieri, kā arī ieklāts jaunākās paaudzes gumijas granulu segums sporta centra otrajā stāvā, pārveidojot to par fi zisko aktivitāšu sporta manēžu ar stabilu, drošu un neslīdošu grīdas segumu. Krosfi ts nereti tiek defi nēts arī kā aktīvs dzīvesveids, kas sevī ietver pareizu uzturu un vispārējo fi zisko prasmju attīstīšanu un stiprināšanu, kā, piemēram, sirds un asinsvadu/ elpošanas izturību, spēku, elastību, koordināciju, precizitāti, ātrumu, jaudu, veiklību un līdzsvaru. Īstenojot projektu, paredzēts, ka iedzīvotāji izmantos trenažieru zāli, kurā ir spēka un kardiotrenažieri, pludmalē izmantos āra trenažierus dažādu muskuļu grupu trenēšanai, kā arī veiks kardiotreniņus stadionā. Stadiona un pludmales āra trenažieru izmantošanai raksturīga sezonalitāte, tie pārsvarā tiek izmantoti gada siltajā laikā, kā rezultātā visas sportiskās un veselību veicinošās aktivitātes gada aukstajā laikā tiek veiktas iekštelpās – trenažieru zālē, kas tai rada paaugstinātu noslogojumu un vienlaicīgi to nevar izmantot liels cilvēku skaits. Projekta īstenošanas rezultātā, sporta centra otrajā stāvā ierīkotajā trenažieru zālē, ir ieklāts jaunākās paaudzes gumijas granulu segums uz betona grīdas un pārējā daļā ārpus tās, kā arī pielāgots un sagatavots segums dažādu krosfi ta vingrojumu veikšanai vienā no stadiona zonām. Šis gumijas segums ir speciāli paredzēts trenažieru un vingrošanas telpām.

Projekta kopējās izmaksas: 24196,37 EUR, no tiem kopējās attiecināmās izmaksas 18427,00 EUR. LAD finansējums no attiecināmajām izmaksām 16584,30 EUR, pašvaldības finansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 7612,07 EUR.
Inita Briede

Projekta vadītāja

Rugāju sporta centra direktora vietas izpildītāja

Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 0Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 1Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 2Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 3Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 4Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 5Projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 6