Projekts "No hobija uz biznesu"

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rugāju novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Rugāju novada pašvaldība ir iesaistījusies pārrobežu projektā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un īstenos daļu pasākumu šajā projektā. 2019.gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” līdzfinansēšanu.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala, 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas nevalstiskās organizācijas. Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes - semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā.

Projekta partneri ir: Rugāju, Baltinavas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums 225 000 EUR. Rugāju novada domes kopējais projekta budžets ir 17 777,78 EUR, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% jeb 16 000 EUR.

Rugāju novada dome kā projekta partneris ir atbildīga par apmācību organizēšanu uzņēmējdarbības uzsācējiem (projekta laikā tās būs - 2 dienu mācību seminārs Rugājos), mācību semināra dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairāku dienu pieredzes braucienā pie uzņēmējiem Krievijā. Dalībniekiem apmācības un pieredzes brauciens būs bez maksas, jo izmaksas sedz šis projekts „No hobija uz biznesu". Ir paredzēts veikt arī remontu Rugāju novada domes 1.stāva lielajā zālē ar domu to pārveidot par multifunkcionālu pasākumu telpu, kurā notiktu gan semināri, gan izstādes, gan arī tirdziņi, kā arī pašvaldība kā projekta partneris, līdzdarbosies citu projekta pasākumu organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Rugāju novada mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī uzņēmējiem no projektā iesaistītajiem pierobežas novadiem.

Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar šī gada 1.jūliju.


Papildus informācija par Programmu:

http://latruscbc.eu/


Informāciju sagatavoja:

Mārīte Orniņa

Projekta koordinators Rugāju novada pašvaldībā

Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma centra vadītāja