Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Rugāju novada dome 2019. gada 8. februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. P6-13/08-2019 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Rugāju novada dome

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 8. februāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Rugāju novada vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;

Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītojamie no 5. līdz 9. klasei.

Sadarbības līguma

ietvaros

īstenojamās

projekta darbības

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

1. Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs);

2. Kompensācija par ēdināšanu.

Pedagogi iegūst:

- iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;

- profesionālās kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences);

- metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Finansējums

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gada semestri projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu atbilstoši izglītojamo skaitam, kuriem ir identificēts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks.

Plašāka informācija par projektu

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Kontaktinformācija novadā

Ieva Sīle

Tālrunis 28765138

E-pasts ieva.sile@rugaji.lv


Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Arī Covid-19 krīzē ar īpašu atbalstu mudina skolēnus nepamest mācības

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti (2020. gada pavasaris)

Rugāju novada dome aicina iesniegt projektus Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti (2019. gads)


"Individuāls atbalsts projektā "PuMPuRS" man dod spēju ticēt sev un skolotājiem, kas var man palīdzēt"Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti (2021. gada pavasaris)


Šī gada 24. martā Rugāju novada dome aicināja Jaunatnes organizācijas; Biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni; Jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus, Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros.

Projekts vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaisti jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, viņu mācību motivācijas palielināšanu un aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Konkursa rezultātā projektu pieteikumus iesniedza četras biedrības. Atbilstoši Projekta "PuMPuRS" noteiktajai finansējuma kvotai, pašvaldība projektu iesniegumu atlases rezultātā tika atbalstīts 1 (viens) projekta iesniegums.

Izvērtējot pieteikumus, atbalstu ir saņēmusi biedrība “VISION” ar projektu “Nāc pulkā!” (projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 1. augusts līdz 2021. gada 31. decembris).

Vairāk informācijas par projektu: http://www.pumpurs.lv/ un http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.Meistarklase “Iepriecini līdzcilvēkus!”

252. Rugāju mazpulka #PuMPuRS projekta "Radoši Rugāji!" dalībnieki pirmdienas pēcpusdienā rosījās meistarklasē "Iepriecini līdzcilvēkus!". Floristikas amata meistares Dainas Medinieces vadìbā tika saiņotas - labdarības akcijā sarūpētās dāvanas novada vientuļajiem senioriem, kā arī paši dekupējām sveces, ko pasniegt kā dāvanas. Nodarbību laikā apguvām Ziemassvētku eglītes rotājumu gatavošanu, rotājumi priecēs SAC Rugāji eglīti. Informāciju skatīt šeit.


Ekspedīcija “Ciemos pie latgaļiem!”

2019. gada 20.oktobrī 252. Rugāju mazpulka mazpulcēni un citi projekta "Radoši Rugāji!" dalībnieki devās ekspedīcijā "Ciemos pie latgaļiem", lai iepazītu Latgales kulināro mantojumu. Informāciju par pasākumu skatīt šeit.


Aktualitātes projekta “Radoši Rugāji!” norisē!

Iesaistot Rugāju novadā dzīvojošos jauniešus, 2019./2020. mācību gada laikā tiek īstenots projekts “Radoši Rugāji!”. Projekta mērķi ir palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Informāciju par pasākumu skatīt šeit.


Abrakadabra – mācību motivācijas projekts skolēniem

Abrakadabra – mācību motivācijas projekts skolēniem ir projekts par to, ka mācīties ir forši, mācīties ir interesanti un vērtīgi. Parasti, kad jautāju skolēniem, vai jums patīk skolā mācīties, seko atbilde – nē… Tā nu diemžēl ir… Tāpēc šajā projektā mēs dažādās nodarbībās arī tāpat mācāmies, bet, kad es pēc nodarbības jautāju, vai patika, atbilde ir – jā, patika. Ko tad mēs darām savādāk? Informāciju skatīt šeit.