Projekts “PROTI un DARI!”

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes unveicināttoiesaistiizglītībā,NVAīstenotajospasākumosJauniešugarantijasietvarosun nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra(turpmāk–JSPA) no 2014.gada septembra ir sākusi īstenot projektu „PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis:

Projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa:

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta īstenotāji:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Kontaktinformācija:

Programmas vadītāja

Daira Janiša

Tālrunis: 25623818

E-pasts: daira.janisa@rugaji.lv

(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pieredzes stāsts no projekta “PROTI un DARI!” dalībnieces Alises