Projekts “ Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā”

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot modernās tehnoloģijas skatuves aprīkojumā, tiks dota iespēja pilnveidot Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu. Šis aprīkojums ir nozīmīgs katrā organizētajā pasākumā.

Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, iegādāts un uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, kulises. 2016.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts Nr. 2016/AL19/1/A019.2206/7, “Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. “Darbības īsteno- šana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietē- jiem iedzīvotājiem. Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis sasniegts - iegādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums Lazdukalna saieta namā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19511,25 ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda EUR 16125,00. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 14512,50. Rugāju novada domes līdzfinansējums 10% apmērā sastāda EUR 1612,50, kā arī PVN EUR 3386,25, ko maksā pašvaldība. 2017. gada laikā ir norisinājies 21 Lazdukalna saieta nama pasākums: 14.01 – Balle kopā ar Māri Leidumu, 08.03 – Starptautiskais sieviešu dienas sarīkojums, 11.03 – Balle kopā ar grupu «Zaļā gaisma», 16.04 – Lieldienu pasākums un balle ar Aināru Lipski, 29.04 – Deju kopas «Tonuss» sadancis «Zilos vizbuļos», 13.05 – Bērnu deju kolektīvu sadancis «Lustīgs dziedu, lustīgs deju», 01.05 – 31.05 Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā, 06.05 – balle kopā ar grupu «Zaļā gaisma», 20.05 – Etnogrāfiskā ansambļa «Benislava» 30. gadu svinības., 04.06 - Pašvaldību vēlēšanas 2017, 23.06 – Līgo dienas pasākums un balle kopā ar Juri Ķirsonu, 30.06 – Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas, 23.09 – Rudens balle kopā ar Zinti Krakopu, 14.10 – Balle ar Juri Ķirsonu, 28.10 – Dramatiskā kolektī- va « Zibšņi » 15 gadu svinības, 04.11 – Pašdarbnieku vakars «EiroDivīzija», 25.11 – Balle «Zaļā gaisma», 01.12 – Koncerts «Ziemas dziesmu koncerts», 09.12 – Ziemassvētku darbnīcas un eglītes atklāšana, 20.12 – Pasākums Rugāju novada uzņēmējiem «Paldies uzņēmējam!», 25.12 – Ziemassvētku balle, Gregs. Kā arī 8 skolas pasākumi: Mātes dienas pasākums, Pēdējā skolas diena pirms vasaras brīvdienām, Skolas salidojums, Ierindas skate, Zinību dienas pasākums, Zinību dienas pasākums, Sešgadnieku izlaidums, 18. novembra pasākums, Ziemassvētku eglītes. Skatuves aprīkojuma projekts dod iespēju ar apgaismojuma palīdzību veidot pareizu pasākuma noskaņu, padara skaidrāku skatuves attēlu. Tikai ar gaismu palīdzību veidot mūsdienīgu un gaumīgu skatuves noformējumu.Lazdukalna saieta nama kultūras dzīves organizatore Sarmīte Akmentiņa