Projekts "Interaktīvās prezentācijas „Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana"

Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.17-07-AL19-A019.2206-000006, projekta nosaukums "Interaktīvās prezentācijas „Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana", par summu EUR 4999.00 (attiecināmās izmaksas EUR 3532.36), no kuras EUR 3179.12 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir pilnveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, piedāvājot prezentāciju un praktiskās nodarbības ikviena interesenta sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts skaņu tehnikas komplekts (2 skandas,mikšerpults, 2 monitori, 12 mikrofoni solistiem, 4 kondensatora mikrofoni korim, kā arī mikrofonu un skandu statīvi un vadi tehnikas pieslēgšanai).

Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni papildināja jau iepriekš apkopoto informāciju par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, kā arī apzināja novada dziesmu tekstu autoru un prozaiķu (Rasmas Zušas, Margaritas Stradiņas, Ivetas Uršuļskas, Vijas Birkovas (Laganovskas), Lucijas Zariņas, Elīnas Smoļakas, Anitas Gavares, Aigara Jaunžeikara un Leonarda Rakicka) daiļradi. Informācijas izpētei un apkopošanai skolēni izmantoja jau skolas rīcībā esošu video un foto aparatūru, iegādāto datortehniku ar teksta apstrādes, video apstrādes un prezentāciju veidošanas un demonstrēšanas iespēju. Izmantojot mūsdienīgo skaņu tehniku, tika sagatavotas mūzikas ieraksta datnes - komponistu, dzejnieku un prozaiķu darbi, kas apkopoti CD formātā.

Ar papildināto prezentāciju regulāri tiek iepazīstināti novada iedzīvotāji un viesi.

Skaņu tehnika palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu skanējumu, kad tiks popularizēts apkopotais nemateriālais mantojums un izceltas novada vērtības. Tiks organizētas radošās pēcpusdienas, kurās uzstāsies Rugāju novada komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi ar savām oriģinālkompozīcijām. Šāda pēcpusdiena plānota 3.maijā plkst. 14.00 Rugāju novada vidusskolas zālē.

Rugāju novada iedzīvotāji un viesi tiks aicināti izpausties mūzikas jomā, apgūt skatuves mākslu, izmantojot mūsdienīgu aparatūru. Ikviens ir saskāries ar "bailēm no mikrofona". Praktiskās nodarbības ļaus apgūt mikrofona lietošanas pamatus, paklausīties savu balsi ierakstā. Interesentiem tas tiks piedāvāts gan pēc Interaktīvās prezentācijas "Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā", gan arī vienreiz mēnesī sestdienās tiks organizētas praktiskas nodarbības "Mācies uzstāties ar mikrofonu!" (Tuvākās nodarbības sestdien, 12.maijā plkst. 10.00 un 16. jūnijā plkst 15.00 mūzikas klasē). Tā kā interaktīvo prezentāciju un praktiskās nodarbības vadīs Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu "Tonis" un "Pustonis" dalībnieki savā brīvajā laikā, tad plānota interesentu iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26354380.

Projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz "izmēģināt" gida profesiju. Mūzikas skolotāja Velga Smoļaka kopā ar saviem audzēkņiem ir paveikusi ievērojamu darbu Rugāju novada komponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļrades izpētē un popularizēšanā. Šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada radošo cilvēku dzīvi un daiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.