ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017. gada 1. septembrī tika parakstīts līgums starp Valsts izglītības satura centru (VISC) un Rugāju novada domi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Rugāju novadā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti un individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā iesaistītas Rugāju novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Projektā iesaistīti 9 Rugāju novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, kuri projekta ietvaros īsteno aktivitātes STEM un vides jomā (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai, skolēnu intereses veicināšanai un individuālam atbalstam mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas un talantus, strādājot gan grupās, gan nodrošinot individuālu atbalstu.

Projektā iekļautās aktivitātes paredzētas ilgtspējīgai individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšanai mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītībā.

Mūsu izglītības iestāžu skolēniem ir iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās bioloģijas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetos 8. un 9. klašu skolēnu grupai, kurās viņi arī gūst iemaņas iekļauties pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā un uzturēšanā.

1. – 9. klašu skolēniem ar augtiem sasniegumiem ir pieejamas nodarbības (konsultācijas) grupās individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomā, kurā skolēni apgūst tēmu izpētes, analīzes, iepazīšanas un interpretācijas prasmes.

Pedagoga palīgs matemātikas stundās pieejams 2. – 8. klašu skolēniem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vielas apguvē. Pašvaldībai, piesaistot papildu finansējumu, ar 2018./2019. mācību gadu skolēniem tiek sniegts lielāks atbalsts.

Šis mācību gads pasludināts par “Fizikas gadu”, tādēļ pašvaldībām tika piedāvāts papildu finansiālais atbalsts jaunu pulciņu attīstībai un fizikas apguvei skolās. Mēs šo iespēju izmantojam, no šī gada 1. decembra novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem piedaloties interešu izglītības pulciņā “Robotika 1. – 6. klasei”, ar mērķi radīt skolēniem interesi un nodrošināt iespēju gūt robotikas jomā inovatīvas zināšanas.


Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml


Kontaktpersona pašvaldībā:

Projektu koordinatore

Ieva Sīle

e-pasts: ieva.sile@rugaji.lv

Tālrunis: 28765138


Rugāju novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs papildina materiāltehnisko bāzi


Turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Rugāju novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Informāciju skatīt šeit.


Projekta ietvaros norisinājušās nodarbības:

Tehniskā jaunrades diena

2017. gada 4. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Rugāju novada vidusskolā norisinājās Tehniskā jaunrades diena. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.