Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana"

Projekts tika uzrakstīts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2016.gadā, atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Realizējot izstrādāto projektu tika sasniegti tā izvirzītie mērķi: Atjaunot sliktā stāvoklī esošo parka estrādi, veidot skatītāju solu rindas, izveidot bruģētus gājēju celiņus, labiekārtot parka teritoriju. Veicināt Rugāju novada tēla pievilcību, kultūras un tūrisma procesu attīstību novada teritorijā.

Rugāju novada iedzīvotājiem aug vajadzības pēc kultūras iespējām laukos un parka teritorija ar estrādi ir viena no galvenajām pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek vērienīgi pasākumi, kur bieži uzstājas gan mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā pazīstami mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra izrādes. Mūsu parku labprāt apmeklē arī tūristi, to iecienījuši kāzinieki utt. Parkā notiek arī novada vidusskolas pasākumi, kura ir mūsu lielākais sadarbības partneris novadā. Taču iepriekšējā parka estrāde celta jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ , laika apstākļu un Vārnienes upes palu iespaidā tā bija sliktā stāvoklī. Tika izstrādāts projekts vairākās kārtās parka labiekārtošanai. Pirmajā kārtā tika paredzēta esošās dēļu grīdas nomaiņa un estrādes deju laukuma palielināšana, kā arī dziedātāju pakāpienu pārbūve, kura tika realizēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tālāk bija jāveic otrā un trešā kārta, kas paredz skatuves daļas izbūvi, zem skatuves ierīkotas divas palīgtelpas. Bija paredzēts papildināt, pārveidot un atjaunot esošās skatītāju rindas, ierīkot bruģētus gājēju celiņus, noklāt pie parka esošo stāvlaukumu ar šķembām, uzcelt divas tualetes, kas arī projekta realizācijas laikā tika paveikt. Pēc projekta realizācijas labiekārtotais parks ilglaicīgi kalpos kā pasākumu un atpūtas vieta Rugāju novada un Ziemeļlatgales novada iedzīvotājiem. Labuma guvēji no šī projekta būs apmeklētāji vairākos tūkstošos. Projekta veikšanas rezultātā ir uzcelta estētiski pievilcīgāka estrāde, kas labi iekļaujas esošajā ainavā.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 54 668,13 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 45 180,27 eiro. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 45 000 eiro no attiecināmajām izmaksām Rugāju novada domes līdzfinansējums 9668,13 eiro apmērā.

Paldies Balvu partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu parka teritorijas labiekārtošanā. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.


Informāciju par projektu sagatavoja Rugāju novada domes kultūras

nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 0Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 1Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 2Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 3Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 4Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 5Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 6Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 7Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 8Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 9Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 10Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 11Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 12Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 13Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 14Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 15Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 16Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 17Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" 18