ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Rugāju novada dome ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta realizēšana uzsākta 2017. gada martā un to paredzēts īstenot līdz 2021. gada 31. decembrim.

Aktivitātes tiks īstenotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projektā kā izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) ir iekļautas abas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola.

Ar 2018./2019. mācību gadu dalību projektā ir uzsākušas Lubānas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes (neiesaistītās izglītības iestādes) – Lubānas vidusskola, Meirānu Kalpaka pamatskola.

Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā ir pieņemta pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne, kura īsteno amata mērķi – projekta darbības ietvaros nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu atbilstoši Sadarbības līgumā starp novada pašvaldību un Valsts izglītības attīstības aģentūru noteiktajam. Katram projekta periodam (mācību gadam) tiek piešķirta pedagoga karjeras konsultanta amata slodze proporcionāli izglītojamo skaitam skolās.

Par pedagogu karjeras konsultantu var strādāt persona ar izglītību un kvalifikāciju, kas atbilst Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, Rugāju novada pašvaldībā izstrādā karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu katram mācību gadam projekta īstenošanas laikā. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos izmēģinājumskolu 1. – 12. klašu skolēniem un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu 7. – 12. klašu skolēniem tiek plānotas aktivitātes, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām.

Kvalitatīvai un veiksmīgai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai paredzēta arī sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar uzņēmumiem un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.Karjeras attīstības atbalsts Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Karjeras attīstības atbalsts Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs turpinās arī 2020./2021. mācību gadā, kas ir Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) pagarinājums un reizē arī pēdējais īstenošanas gads. Informāciju skatīt šeit.Skolēniem arī šogad būs iespēja izzināt karjeras iespējas


Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie arī šajā 2019./2020. mācību gadā piedalīsies karjeras attīstības atbalsta pasākumos Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros un šis jau ir trešais mācību gads, kad projekts tiek īstenots mūsu pašvaldībā. Informāciju skatīt šeit.


Kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Rugāju novadā

Ieva Sīle

Tālr.: 28765138

E-pasts ieva.sile@rugaji.lv


Projekta ietvaros norisinājušās karjeras izglītības nodarbības:


Rugāju novadā Karjeras nedēļā jaunieši plānos karjeru

Rugāju novadā no 26. līdz 30. oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Informāciju skatīt šeit, šeit, šeit .


Piedalās "Meža dienās" 2020


Šī gada septembra nogalē Rugāju novada skolu 1.- 4. klašu un 6. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties LVM rīkotajās Mežu dienās. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums – nodarbība skolēnu vecākiem


16. oktobrī vairāk kā divi desmitiRugāju novada skolu audzēkņu vecāki atsaucās aicinājumam apmeklēt izglītojošu nodarbību “Atziņas un risinājumi kā atbalstīt bērna personības izaugsmi karjeras ceļa meklējumos’’, ko vadīja personības izaugsmes trenere, psiholoģe un arī mamma Ilga Kušnere. Informāciju skatīt šeit.


Skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

16. oktobrī skolēnu - interesentu grupa no Rugāju novada vidusskolas 7.-12.kl. un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 7.- 9. kl. devās uz Rēzekni lai klātienē iepazītos ar mācību vidi Valsts robežsardzes koledžā. Informāciju skatīt šeit.

Skolēni izzin darba vidi zemnieku saimniecībā


Pašā septembra viducī, saulainā atvasaras dienā, Rugāju novada vidusskolas 1.- 4. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām devās ciemos pie trešklasnieka Rinarda Kalnēja, kur viņa tētis Agris Kalnējs visus laipni sagaidīja un izrādīja sava lauku īpašuma “Jaunsiliņi’’ saimniecību. Informāciju skatīt šeit.


Izstāde “Skola 2020”

26. februārī mūsu novada skolu vecāko klašu jaunieši apmeklēja izstādi “Skola 2020’’ Balvu pilsētas ģimnāzijā. 26 mācību iestāžu pārstāvji no visas Latvijas stāstīja, rādīja paraugdemonstrējumus un dažādos citos veidos sniedza ieskatu dažādu augstskolu un profesionālo skolu studiju programmu piedāvājumos. Informāciju skatīt šeit.

Ēnu diena 2020


12.februārī visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695 ēnu devēji no visas Latvijas. Informāciju skatīt šeit.


Izzini studiju iespējas!


Gada pēdējo mēnesi Rugāju novada vidusskolas 10. un 11. klases skolēni uzsāka ar tālākās izglītības iespēju izpēti Daugavpils Universitātē. Tādēļ 6. decembrī jaunieši kopā ar savām audzinātājām Ingu un Lolitu devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras nedēļa Rugāju novada skolās


No 14.- 18. oktobrim Latvijā jau septīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad tās vadmotīvs bija “Ielogojies nākotnē!”. Šī gada tēma - nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Informāciju skatīt šeit.


Rugāju novadā Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Rugāju novadā no 14. līdz 18. oktobrim norisināsies Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Informāciju skatīt šeit.


Skolēni dodas Meža ekspedīcijā

Jau vairākus gadus Rugāju novada skolu skolēni piedalās LVM skolēniem organizētajās Meža ekspedīcijās. Arī šī mācību gada 12.septembrī abu novada skolu 6. klašu skolēni, kopā ar savām audzinātājām A. Stalidzāni un A. Leoni, devās izzināt daudzveidīgo mežsaimniecības nozari. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Metālkalšanas noslēpumi”

Šī gada 28. maijā Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu skolēni devās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Metālkalšanas noslēpumi” uz Smiltenes novadu, lai klātienē iepazītu kalēja darbu. Informāciju skatīt šeit.


Darba pasaules iepazīšana - “Kā var saimniekot laukos” un "Iepazīstam zirgkopību"

Mācību gada izskaņā Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni savas zināšanas un priekšstatus par profesiju pasauli paplašināja dodoties izzinošās mācību ekskursijās. Informāciju skatīt šeit.


Skolēni iepazīst pārtikas ražotnes

30. aprīlī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni devās uz Madonu, lai klātienē iepazītos ar darba vidi un tajā nodarbinātajām profesijām divos pārtikas ražošanas uzņēmumos – A/S “Lazdonas piensaimnieks” un SIA “Madonas karameles”. Informāciju skatīt šeit.


Ēnu diena 2019

Arī šajā gadā Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja lielisko iespēju izzināt sev interesējošās profesijas reālā darba vidē un 13. februārī kļuva par kāda sava aroda profesionāļa “ēnu”. Informāciju skatīt šeit.


Izstāde “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā

30. janvārī Rugāju novada vidusskolasjaunieši izmantoja iespēju apmeklēt izstādi “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras nodarbības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

13. decembrī Rugāju novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Ilzi Dobrovoļsku un Anitu Stalidzāni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Informāciju skatīt šeit.


Skolēni iepazīst interneta portālu www.prakse.lv

7. decembrī Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu jauniešiem bija iespēja tikties ar interneta portāla “ prakse.lv” projektu vadītāju Amandu Brizgu. Informāciju skatīt šeit.


Tikšanās ar zaļā dzīvesveida atbalstītāju un aktīvisti, Eglaines pamatskolas absolventi Mairitu Lūsi

29. novembrī Rugāju novada vidusskolas skolēniem bija tikšanās ar mūsu novadnieci, zaļā dzīvesveida atbalstītāju un aktīvisti, Eglaines pamatskolas absolventi Mairitu Lūsi.Informāciju skatīt šeit.


Dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”

22. novembrī Rugāju novada vidusskolas 11., 12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem J.Ikstenu un E. Konivali apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu„ Nāc studēt!” Daugavpils Universitātē.Tā mērķis bijaiepazīt studiju iespējas augstskolā– studiju vidi, to programmas, saturu un mācību procesu, kas paplašinātu jauniešu priekšstatus un sekmētu turpmākā izglītības ceļa izvēli. Informāciju skatīt šeit.


Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem

Rugāju vidusskolā un Eglaines pamatskolā novembrī tika organizēta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem. Informāciju skatīt šeit.


Dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”

30. oktobrī Rugāju novada vidusskolas 9. un 10. klašu jaunieši piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”. Viņi devās uz Vidzemes augstskolu Valmierā lai tuvāk uzzinātu par studiju iespējām šinī augstskolā un klātienēiepazītos ar augstskolas telpām, mācību vidi. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras nedēļa 10.- 12. oktobris

Karjeras nedēļas laikā mūsu novada skolās gan mācību un audzināšanas stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs tika akcentēti karjeras izglītības jautājumi. Informāciju skatīt šeit.


Karjeras izglītības pasākumi sākumskolā

Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu bērni šopavasar devās dažādos izbraucienos ārpus skolas lai iepazītos ar dažādām profesijām reālā darba vidē. Pasākumu apmeklēšanas transporta izdevumi tika finansēti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Informāciju skatīt šeit.


Darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”

No 23. – 25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni guva priekšstatu par zirgkopību kā tautsaimniecības nozari darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”, ko vadīja Larisa un Andris Klitončiki savā saimniecībā “Kapulejas”. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Mācību ekskurija “Kā var saimniekot laukos”

No 23.-25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni apmeklēja Kašu ģimenes saimniecību ”Ezerlīči” Tilžas pagastā. Informāciju par mācību ekskursiju skatīt šeit.


Meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera

No 25. – 27. aprīlim Rugāju novada vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja piedalījās meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera, kur izzināja galdnieka darba pamatus. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Izglītības iespēju izpēte-konkursa SkillsLatvia 2018 apmeklējums

25. aprīlī Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu jaunieši apmeklēja Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2018, kas notika Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā. Brauciena izmaksas tika finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Informāciju par dalību konkursā skatīt šeit.


Izzina izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā un darba pasaules iespējas Latgales vēstniecībā "Gors"

2018. gada 28. martā un 4. aprīlī,Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs” ietvaros, mūsu novada skolu (Rugāju novada vidusskola, Rugāju novada Eglaines pamatskola) vecāko klašu skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja izzināt izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā. Informāciju par tikšanos skatīt šeit.


Tikšanās ar Rugāju novada skolu absolventiem ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…”

Lai paplašinātu jauniešu redzesloku un izpratni par dažādajām studiju un darba iespējām, par karjeras veidošanas ceļiem, šinī mācību gadā Rugāju novada vidusskolā dalīties savā mācību un dzīves pieredzē tiek aicināti mūsu novada skolu absolventi. Šādi pieredzes stāsti pašreizējiem skolu jauniešiem var kalpot kā materiāls, domās modelējot savas nākotnes karjeras izvēles. Informāciju par tikšanos skatīt šeit, šeit.


Profesijas latviešu tautasdziesmās

Novembra mēnesī Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni darbu un profesijas iepazina latviešu tautasdziesmās. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Esi pats savas karjeras veidotājs

2017. gada 24. novembrī Rugāju novada vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras izglītības pasākumā “Esi pats savas karjeras veidotājs”, ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izzināt savu personību, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, kas nepieciešami izglītības un karjeras izaugsmes mērķa uzstādīšanai un sasniegšanai. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Skolēni iepazīst profesijas

2017. gada 31. oktobrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni devās izzināt dažādas profesijas ēdināšanas un viesmīlības jomā lauku tūrisma mītnē „Rūķīši”. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Karjeras izglītības seminārs Smiltenē

2017. gada 11. oktobrī Rugāju novada skolu divpadsmit 9. - 12. klašu skolēni, kuri aptaujā izrādīja interesi, piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta organizētajā seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās” Smiltenē un apmeklēja Smiltenes tehnikumu. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Izzina augļkopības nozari

Lai gūtu priekšstatu par augļkopības nozari, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēni 2017. gada 14. septembrī apmeklēja Rugāju pagasta zemnieku saimniecību „UPMALA”, kur viņus laipni sagaidīja saimnieki Velta un Gunārs Zoži. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Izzina biznesa iespējas kūdras purvā

2017. gada 13. septembrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 6. klašu skolēni apmeklēja Balvu pagasta zemnieku saimniecību „DĀLDERS" un SIA „BalviFlora” ražošanas objektus Naudaskalnā, kur uzzināja par dažādiem veidiem, kā iespējams saimniekot kūdras purvā. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus"

2017. gada 17. un 18. maijā Rugāju novada vidusskolas 1. - 4. klašu skolēni apņēmīgi devās uz lauku tūrisma mītni „Rūķīši”, lai iepazītu dažādas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā iesaistītās profesijas. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Jaunais galdnieks"

2017. gada 15. un 16. maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. - 8. klašu skolēni apmeklēja novadā zināmā amatnieka Jura Bleidera darbnīcu, lai gūtu priekšstatu par galdnieka profesiju, amatnieka ikdienu un šīs nozares darba un peļņas iespējām. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


Nodarbība "Kļūsti par biologu"

2017. gada 28. aprīlī Rugāju novada vidusskolas 7. - 12. klašu skolēniem un 2017. gada 19. maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 7. - 9. klašu skolēniem bija dota iespēja piedalīties karjeras izglītības nodarbībās „Kļūsti par biologu”, kuras vadīja Rugāju novada vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studente Virdžīnija Vīcupa. Informāciju par nodarbību skatīt šeit.


"TehnoBuss" apciemo arī Rugāju novada vidusskolu

2017. gada 30. martā Rugāju novada vidusskolas 5. - 12. klašu skolēniem un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. - 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja atraktīvā veidā iepazīt tehniskās zinātnes, jo visu dienu skolas pagalmā darbojās TehnoBuss. Informāciju par nodarbību skatīt šeit. Foto skatīt šeit.


Tavam karjeras atbalstam - informatīvie resursi internetā