Vecāku domstarpību izšķiršana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir domstarpības:
- par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
- par bērna aprūpi un aizgādību (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu, pēc tiesas pieprasījuma raksta atzinumu);
- starp bērnu un vecākiem;
- starp bērnu un aizbildni;
- starp aizbildni un vecākiem.
Domstarpību izšķiršanas gadījumā bāriņtiesa var pieņemt strīdā iesaistītajām pusēm saistošu lēmumu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bāriņtiesā jāiesniedz:

a) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu,

b)iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

2. Izskatīšanas laiks 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta-4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums
Civilprocesa likums.
Bāriņtiesu likums.
19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv