Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski

Pakalpojumu elektroniski pieprasīt nav iespējams

Informācija par pakalpojumu

Persona, kas vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz noteikta parauga iesniegumu.
Iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu persona var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, neatkarīgi no savas dzīves vietas.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Dzimtsarakstu nodaļā jāaizpilda rakstveida vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas iesniegums, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Iesniedzot iesniegumu, jāierodas personīgi un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

(valsts nodevu samaksā, iesniedzot vārda un uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā)

Valsts nodeva EUR 71,14

Reglamentējošie normatīvie akti

Reglamentē Vārda, uzvārda uz tautības ieraksta maiņas likums, MK noteikumi Nr. 1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem" .

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774 , Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv