Uzņemšana izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programmā)

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Pirmsskolas vecuma bērnu skolai sagatavo kopš brīža, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: no viena, divu, trīs, četru vai piecu, sešu (7) gadu vecuma. Pirmsskolas izglītības programmā izglītojamo uzņem ar direktora rīkojumu. Pēc izglītojamā uzņemšanas izglītojamā informāciju ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Iesniegt iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības programmā.

2. Iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

  • Reģistrācijas apliecību
  • Akreditācijas lapu
  • Nolikumu
  • Iekšējās kārtības noteikumiem
  • Licencētajām izglītības programmām
  • Izglītības programmu akreditācijas apliecību

3. Iesniegt šādus dokumentus:

  • direktoram adresētais iesniegums (oriģināls);
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) (oriģināls);
  • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) (oriģināls).

Reglamentējošie normatīvie akti

Vispārējās izglītības likums (26.panta pirmā daļa)

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com