Uzņemšana izglītības iestādes pagarinātās dienas grupā

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com


Informācija par pakalpojumu

Skolā tiek organizētas pagarinātās dienas grupas 1. – 6. klašu izglītojamajiem, pagarināto grupu skaits tiek noteikts, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un piešķirto finansējumu. Pagarinātās dienas grupas noris ārpus mācību stundām saskaņā ar direktora apstiprinātu skolotāju darba grafiku, darba plānu un dienas režīmu. Pagarinātās dienas grupas skolotājs sniedz atbalstu izglītojamajiem, konsultē mācībās, mājas darbu izpildē, tiek organizēta arī atpūta – pastaigas, rotaļas, galda spēles utt.


Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamais vai vecāks izglītības iestādei iesniedz vecāku iesniegumu (iesnieguma veidlapa)


Reglamentējošie normatīvie akti

Pamatizglītības programma, kods 210 11111.

Rugāju novada vidusskolas nolikums, 28. punkts.


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com