Uzņemšana izglītības iestādē (pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā)

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Izglītojamā uzņemšana vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai Rugāju novada vidusskolā. Izglītības iestāde dod iespēju pieteikties pamatizglītības programmas no 1. – 9. klasei, vispārējās vidējās izglītības programmas no 10. – 12. klasei apguvei. Izglītojamais tiek uzņemts, reģistrēts izglītības iestādē pēc izglītojamā personas lietas saņemšanas no iepriekšējās izglītības iestādes. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu. Pēc izglītojamā uzņemšanas izglītojamā informāciju ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Iesniegt iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības programmā.

2. Iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

 • Reģistrācijas apliecību
 • Akreditācijas lapu
 • Nolikumu
 • Iekšējās kārtības noteikumiem
 • Licencētajām izglītības programmām
 • Izglītības programmu akreditācijas apliecību

3. Iesniegt šādus dokumentus:

1. klasē

 • direktoram adresētais iesniegums (oriģināls);
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) (oriģināls);
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) (oriģināls);
 • izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta (oriģināls).

2. – 9.klasē

 • direktoram adresētais iesniegums (oriģināls);
 • liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) (oriģināls);
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) (oriģināls);
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) (oriģināls).

10. – 12.klasē

 • apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts (oriģināls);
 • direktoram adresētais iesniegums (oriģināls);
 • liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) (oriģināls);
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) (oriģināls);
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) (oriģināls).

Reglamentējošie normatīvie akti

 • LR Vispārējās izglītības likums;
 • MK noteikumi 01.11.2005. Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com