Uzņemšana izglītības iestādes internātā

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Skola nodrošina izglītojamajiem diennakts bezmaksas dzīvošanu internātā un ēdināšanu 4 reizes dienā 5 darba dienas nedēļā, darbs skolas internātā tiek organizēts saskaņā ar Internāta reglamentu, direktora apstiprinātu dienas režīmu un darba plānu, internāta skolotāju, auklīšu darba grafiku.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamais vai vecāks izglītības iestādei iesniedz vecāku iesniegumu.

Reglamentējošie normatīvie akti

Rugāju novada vidusskolas nolikums, 29. punkts

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com