Uzņemšana izglītības iestādes interešu izglītības nodarbībās

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Interešu izglītības programmas nodrošināšana izglītojamo individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītības programmas skola īsteno ārpus mācību stundām, tās nav obligātas. Skolā tiek izveidots atsevišķs interešu izglītības nodarbību grafiks konkrētam mācību gadam.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamais vai vecāks izglītības iestādei iesniedz vecāku iesniegumu (iesnieguma veidlapa)

Reglamentējošie normatīvie akti

MK 06.11.2006 noteikumi Nr.913 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com