Uzņemšana izglītības iestādes individuālā un grupu darba nodarbībās

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Individuālā un grupu darba nodarbības tiek paredzētas individuālajam darbam ar izglītojamajiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē mācību priekšmetā, kā arī darbam ar talantīgajiem bērniem atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei. Skolā tiek izveidots atsevišķs individuālā un grupu darba nodarbību grafiks konkrētam mācību gadam. Individuālā un grupu darba nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamais vai vecāks izglītības iestādei iesniedz vecāku iesniegumu.

Reglamentējošie normatīvie akti

Pamatizglītības programma, kods 210 11111;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma, kods 310 11011.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com