Uzņemšana izglītības iestādes fakultatīvajās nodarbībās

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas izglītojamo grupai, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses. Fakultatīvās nodarbības ir izglītojamo vispārējo attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā kori, tautas deju kolektīvi, skolas pūtēju orķestri, teātra, svešvalodu apguves u.c. nodarbības. Fakultatīvās nodarbības nav obligātas. Skolā tiek izveidots atsevišķs fakultatīvo nodarbību grafiks konkrētam mācību gadam.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamais vai vecāks izglītības iestādei iesniedz vecāku iesniegumu (iesnieguma veidlapa)

Reglamentējošie normatīvie akti

Pamatizglītības programma, kods 210 11111, 5.2. punkts

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com