Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana

Informācija par pakalpojumu

Nodrošina centralizēto ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu. Veic ūdensvadu un kanalizāciju sistēmu apkopi un remontu. Tiek veikta dzeramā ūdens atdzelžošana, dezinfekcija un ūdens parauga analīzes akreditētā laboratorijā.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas, kuru dzīvojamais fonds ir pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

Līgums ar Rugāju novada domi

Pakalpojuma maksa

Maksas pakalpojums pēc Rugāju novada domes apstiprināta cenrāža.

Kanalizācijas savākšanas maksa1.14 EUR
Ūdensapgādes pakalpojuma maksa0.73 EUR

Reglamentējošie normatīvie akti

Likums “Par Pašvaldībām” 15. pants. Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Uzziņas un informācija

LĪGA CEPURNIECE

Tālrunis: 27808286

E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

(Kurmenes iela 41, Rugāji)

DZIDRA ŠMAGRE

Tālrunis: 26382209

E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv

(Bērzu iela 8, Benislava)