Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās


Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Kurmenes ielā 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1.Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks vai organizators (juridiskā
vai fiziskā persona) vismaz 5 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu,
pievienojot noteiktos dokumentus

2. Rugāju novada dome iesniegumu un dokumentus izskata 5 (piecu) darbdienu laikā un izsniedz
tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju

3. Tirdzniecības dalībniekam janomaksā pašvaldības nodeva

4. Atļauju var saņemt Rugāju novada domē darbdienās no plkst. 08.30 – 17.00.

Nepieciešamie dokumenti

Noteiktas formas iesniegums (iesnieguma veidlapa)

Juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopija

Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli“ var nereģistrēties, kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas

Izziņa par zemes lietošanas tiesībām (iesniedz tikai fiziskās personas) pārdodamās produkcijas
izcelsmes apliecināšanai

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību

Pārvietojamās mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta
vairākās publiskās vietās

Saskaņojums ar pasākuma organizatoru, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā,
izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Dome vai tās dibināta iestāde

Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem izbraukuma tirdzniecībā un gadatirgos – licences
alkoholisko dzērienu tirdzniecībai kopiju

Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās

Masu pasākumos:

-ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem - EUR 4;

-ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu) – EUR 14;

-ar rūpniecības un saimniecības precēm – EUR 4;

Vienai dienai:

- ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem – EUR 1;

-ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu) – EUR 4,

-ar rūpniecības un saimniecības precēm EUR 1;

-ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā) – EUR 1;

Vienam gadam:

-ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem – EUR 35;

-ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu)– EUR 180,

-ar rūpniecības un saimniecības precēm – EUR 45;

-ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā) – EUR 45;

Ar pārvietojamo tirdzniecības punktu:

-ar amatniecības un lauksaimniecības precēm – EUR 1 par maršruta loku par vienu dienu;

-ar pārtikas precēm, mājās ražotu alkoholu (izņemot rūpnieciski ražotus alkoholiskos dzērienus) un rūpniecības precēm – EUR 4 par maršruta loku par vienu dienu.

- vienam gadam ar amatniecības un lauksaimniecības precēm – EUR 45 par maršruta loku, ar pārtikas precēm, mājās ražotu alkoholu (izņemot rūpnieciski ražotus alkoholiskos dzērienus) un rūpniecības precēm – EUR 20 par maršruta loku.

Nodevas maksātāji

Saistošie noteikumi attiecas uz visu Rugāju novada pašvaldības administratīvo teritoriju un pašvaldības nodevas maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras tirgojas publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā. No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā ar pašu ražoto produkciju ir atbrīvotas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Rugāju novada administratīvajā teritorijā.

Nodevu var samaksāt

Rugāju novada domes kasē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju
pagastā, Rugāju novadā vai ar bankas parskaitījumu:
Rugāju novada dome,
Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Reglamentējošie normatīvie akti

Likuma „Par pašvaldībām”14.panta trešā daļa, 43.panta pirmās daļas 3.punkts

MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojumi ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību”

Rugāju novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2010 „Par tirdzniecību publiskā vietās Rugāju
novadā”

Rugāju novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā".

Uzziņas un informācija

Tālrunis:

64521351, 27832856 (Rugāju novada domes sekretāre)

e-pasts: dome@rugaji.lv