Sociālā aprūpe krīzes gadījumos Sociālajā aprūpes centrā „Rugāji”

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

Rugāju novada Sociālajā aprūpes centrā uzņem pensijas vecuma cilvēkus, kuriem nav apgādnieku. Centrā vienlaikus tiek izmitināti 20 cilvēki. Vienas personas uzturēšanās izmaksas dienā ir EUR 13,52. Personas, kura deklarējusi dzīvesvietu Rugāju novada administratīvajā teritorijā, uzturēšanās izmaksas dienā ir EUR 9,96.

Ar centra darbību topošo iemītnieku iepazīstina pirmajā apmeklējuma reizē. Centrā pieejama periodika, virszemes televīzija, neliela bibliotēka. Tiek nodrošināta ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība, recepšu un medikamentu piegāde. Iespēja ārstēties stacionārā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pakalpojumu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu uzņemt Sociālajā aprūpes centrā „Rugāji”;

b) ģimenes ārsta parakstītu veidlapu par veselības stāvokli;

c) plaušu rentgenogrammas aprakstu.

2. Sociālais darbinieks aizpilda personas karti par vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem.

3. Sociālais dienests lemj par pakalpojuma piešķiršanu.

4. Jānoslēdz līgums par sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu.

5. Ja Sociālajā aprūpes centrā nav brīvu vietu, tad potenciālajam iemītniekam jāgaida līdz vieta atbrīvojas.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv