Rugāju novada pašvaldības policija

Rugāju novada Pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Rugāju novada administratīvajā teritorijā, ir pakļauta Rugāju novada domei, un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

Pašvaldības policijas pamatuzdevumi:

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole, transportlīdzekļu piespiedu pārvietošana (evakuācija)
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole
 • žūpības profilakse un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošana
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole
 • dzīvesvietas deklarēšanas un pasu režīma kontrole

Papildus šiem uzdevumiem Rugāju novada Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic :

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Rugāju novada izglītības iestādēm
 • uz pārkāpumiem tendēto nepilngadīgo un nelabvēlīgo ģimeņu profilaksi
 • publisko vietu videonovērošanu
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādē

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
ULDIS MELNACIS
Tālrunis: 27801859
E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv
(Kurmenes iela 69, Rugāji)

Pirmdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
11.00 - 13.00
12.00 - 14.00


NOLIKUMS