Rugāju novada muzejs

Rugāju novada muzejs ir pašvaldības izveidota institūcija, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram, kura vāc, pēta, glabā un popularizē sabiedrībai Rugāju novadu raksturojošas kultūrvēsturiskās vērtības, sekmē to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

Rugāju novada muzejs atrodas Rugāju vidusskolas ēkā. Tas dibināts 1999. gada 5. jūnijā, kad Rugāju vidusskola rīkoja 1. salidojumu par godu vidusskolas 50. izlaidumam. Kā Rugāju vidusskolas muzejs tas pastāvēja jau ļoti daudzus gadus. Sākumā to iekārtoja skolotāja Margarita Stradiņa, vēlāk par to ieinteresējās skolotājs Leopolds Upītis. Pašreizējo muzeja materiālu krātuvi izveidoja Leopolds Upītis, pateicoties viņam muzejs tiek dibināts kā pagasta novadpētniecības muzejs.

Rugāju novada muzeju ir vadījuši 4 vadītāji: līdz 2003. gadam Leopolds Upītis, no 2004.-2009. gadam -Guna un Iveta Maginas, no 2010. gada – Velga Vīcupa. Latvijas muzeju biedrībā iestājies 2003. gadā, biedra karte izsniegta 2007. gadā.

2009. gadā kopā ar daļu citu skolas telpu muzejā tiek veikts remonts. Krīzes un novadu veidošanās laikā aktuāls kļuva jautājums par muzeja pastāvēšanu, tomēr Rugāju novads atrada iespēju sava novada muzeja uzturēšanai. No 2010. gada janvāra tas atkal ir atvērts apmeklētājiem.

Muzeja lietu krājums veidots no novada iedzīvotāju, Rugāju vidusskolas absolventu, bijušo pagastu iedzīvotāju dāvinājumiem. Muzejs piedāvā interesentiem iepazīties ar Rugāju pagasta vēsturi no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, tiek veikta aktīva Lazdukalna pagasta vēstures izpēte.

Rugāju novada muzejā skatāmas ekspozīcijas ar ievērojamākajiem novada iedzīvotājiem, Rugāju vidusskolas skolotājiem un absolventiem, 20. gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Tiek organizēti pasākumi, katru mēnesi veidotas tematiskās izstādes, gatavoti raksti novada avīzei „Kurmenīte”, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot kursa un bakalaura darbus par Rugāju novada vēsturi, piedāvā ekskursiju pa Rugāju ciematu. Novada muzeja vadītāja aktīvi pievērsusies novadpētniecībai, muzeja krātuvju papildināšanai. Tiek izstrādāti projekti, lai veicinātu muzeja attīstību.

Rugāju novada muzeja vadītāja
VELGA VĪCUPA
Tālrunis: 28332720
E-pasts: muzejs@rugaji.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 - 17.00
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās

Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus muzejā pieņem:
11.00 - 15.00
9.00 - 17.00
13.00 - 17.00
9.00 - 12.30


NOLIKUMS