Personas nosūtīšana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, pensionāriem, kuri strādā.
Pašvaldība pieņem lēmumu par personas nosūtīšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pakalpojumu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

b) medicīnas izziņu no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, kurā norādīta slimības diagnoze un tas, ka nav medicīniskas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai.

2. Sociālais darbinieks saskaņā ar Bartela indeksu novērtē pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās spējas.

3. Sociālais darbinieks lemj, vai nepieciešams piešķirt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ja lēmums ir pozitīvs, Sociālais dienests nosūta to SIVA, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv