Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana


Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: lietvede@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes tiek parakstīts sēdes protokols.

Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rugāju novada domes sēžu protokolu izraksti. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai klātienē.

Pakalpojuma maksa

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana ir bezmaksas

Reglamentējošie normatīvie akti

  1. Likums „Par pašvaldībām”
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Fizisko personu datu aizsardzības likums
  4. Administratīvā procesa likums
  5. Iesniegumu likums

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521348, 27840305 (Ausma Duļevska, lietvede)

e-pasts: lietvede@rugaji.lv