16.06.2016. (protokols Nr.9)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

96

Par dzīvojamās telpas īri A. S.

2.

97

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

3.

98

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

4.

99

Par nosaukuma ,,Lapmeži” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.

100

Par nosaukuma ,,Ausekļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

6.

101

Par zemes nomas līguma Nr.202 izbeigšanu.

7.

102

Par nekustamā īpašuma ,,Daigas” atsavināšanas ierosināšanu.

8.

103

Par pašvaldības zemes nomu S. P.

9.

104

Par grozījumiem Rugāju novada domes 19.05.2016. sēdes lēmumā Nr.87 ,,Par adreses maiņu”.

10.

105

Par nosaukuma ,,Skolas iela” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

11.

106

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0246 sadalīšanu.

12.

107

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0086 sadalīšanu.
13. 108 Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0585 sadalīšanu.
14. 109 Par zemes vienību apvienošanu.
15. 110 Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0241 sadalīšanu.
16. 111 Par nekustamā īpašuma „Priedītes 3” atsavināšanu.
17. 112 Par nekustamā īpašuma „Ēršķi” atsavināšanu.
18. 113 Par nekustamā īpašuma „Pulksteņi” atsavināšanu.
19. 114 Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
pielikums
20. 115 Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2015. gadu apstiprināšanu.
pielikums
21. 116 Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās un motivācijas veicinātājs”.