21.04.2016.(protokols Nr.6)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

51

Par noteikumu „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2016. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.

Pielikums

2.

52

Par nosaukuma ,,Rosība” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

3.

53

Par nosaukuma un adreses ,,Podiņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4.

54

Par nekustamā īpašuma ,,Priedītes 3” atsavināšanas ierosināšanu.

5.

55

Par zemes vienību platību precizēšanu.

6.

56

Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.03.2016. sēdes lēmumā Nr. 43 ,,Par adrešu maiņu”.

7.

57

Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.03.2016. sēdes lēmumā Nr. 38. ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Lauvas”.

8.

58

Par nekustamā īpašuma ,,Vilnīši” sadalīšanu.

9.

59

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

10.

60

Par nekustamā īpašuma ,,Ēršķi” 1/2 domājamās daļas atsavināšanas ierosināšanu.

11.

61

Par Rugāju novada domes 15.10.2015. sēdes lēmuma Nr. 168 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu.

12.

62

Par Rugāju novada pašvaldības grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

13.

63

Par pašvaldības zemes nomu biedrībai ,,Mēs pasaulē”.

14.

64

Par pašvaldības zemes nomu biedrībai ,,Sporta klubs Rugāji”.

15.

65

Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2015./2016. mācību gadā.

16.

66

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Skeitparka ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana Rugājos”.

17.

67

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Endurokrosa trases izveidošana”.

18.

68

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana Rugājos, Skolas ielā 6”.

19.

69

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no H R.

20.

70

Par īres maksas samazinājumu S. A.

21.

71

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai.

22.

72

Par saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” pieņemšanu.

23.

73

Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” pieņemšanu.