Rugāju novada domes 15.12.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

226

Par Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

2.

227

Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdukalna pagastā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0175 sadalīšanu.

Pielikums

3.

228

Par adreses piešķiršanu telpu grupai.

4.

229

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 004 0003 sadalīšanu.

5.

230

Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā.

6.

231

Par pašvaldības zemes nomu.

7.

232

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

8.

233

Par zemes vienību lietošanas mērķa maiņu.

9.

234

Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0076.

10.

235

Par nekustamo īpašumu ,,Plūmītes” un,,Helēnas” atsavināšanas ierosināšanu.

11.

236

Par nekustamā īpašuma ,,Liepmala” atsavināšanas ierosināšanu.

12.

237

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. B.

13.

238

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

14.

239

Par nekustamā īpašuma ,,Birzlejas” atsavināšanu.

Pielikums

15.

240

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

16.

241

Par cenas apstiprināšanu kalendāram „Rugāju novads 2017”.

17.

242

Par īres maksas samazinājumu.

18.

243

Par Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

19.

244

Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.

20.

245

Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2015.gada 21.maija noteikumos „Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikums”.

Pielikums

21.

246

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0473 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22.

247

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0482 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.