Rugāju novada domes 21.11.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.15)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

209

Par Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

2.

210

Par nosaukuma “Kazenāji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

3.

211

Par nosaukuma “Dimanti” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4.

212

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

5.

213

Par zemes nomas līguma Nr.26 izbeigšanu.

6.

214

Par nekustamā īpašuma “Andas” sadalīšanu.

7.

215

Par nekustamā īpašuma “Stupāni” sadalīšanu.

8.

216

Par nekustamā īpašuma “Birzlejas” atsavināšanas ierosināšanu.

9.

217

Par nekustamā īpašuma“Māliņi” atsavināšanas ierosināšanu.

10.

218

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam “Lazdukalns”.

11.

219

Par īres maksas samazinājumu L. B.

12.

220

Par nodokļa parāda dzēšanu.

13.

221

Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” apstiprināšanu.

14.

222

Par Rugāju novada domes noteikumu Nr.7/2016 “Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 17.septembra noteikumos “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Rugāju novadā”” apstiprināšanu.

Pielikums

15.

223

Par nekustamā īpašuma “Būdinieki” atsavināšanu.

16.

224

Par izsoles noteikumu “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0482 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums

17.

225

Par izsoles noteikumu “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0473 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums