Rugāju novada domes 20.10.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

191

Par noteikumu Nr.5/2016 “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Rugāju novadā” apstiprināšanu.

Pielikums

2.

192

Par Rugāju sporta centra nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

3.

193

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

4.

194

Par nekustamā īpašuma ,,Lejnieki” sadalīšanu.

5.

195

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

6.

196

Par dzīvojamās telpas īri Z. Š.

7.

197

Par nekustamā īpašuma ,,Rūčamala” sadalīšanu.

8.

198

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0084.

9.

199

Par nosaukuma ,,Slēģi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10.

200

Par Rugāju novada pašvaldības valdījumā esošās rezerves zemes fonda zemes vienības nodošanu valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā.

11.

201

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

12.

202

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu R. K.

13.

203

Par noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”’’ apstiprināšanu.

Pielikums

14.

204

Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 “Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā” pieņemšanu.

15.

205

Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā”’’ pieņemšanu.

16.

206

Par nekustamā īpašuma „Sprūdīši” atsavināšanu.

17.

207

Par nekustamā īpašuma „Lapmeži” (starpgabala) atsavināšanu.

18.

208

Par saistošo noteikumu Nr.10/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016. gada 11. februārasaistošajos noteikumos Nr.3/2016 „Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu.