Rugāju novada domes 15.09.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.12)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

152

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas speciālās pirmsskolas izglītības programmas saskaņošanu.

2.

153

Par grozījumiem Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikumā.

Pielikums

3.

154

Par Rugāju novada vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu 2016.-2020. gadam.

4.

155

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

5.

156

Par saistošo noteikumu Nr.7/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” pieņemšanu.

6.

157

Par nekustamā īpašuma ,,Aleja” sadalīšanu.

7.

158

Par nekustamā īpašuma ,,Gaidas - 2” sadalīšanu.

8.

159

Par nekustamā īpašuma ,,Matīsi” sadalīšanu.

9.

160

Par nekustamā īpašuma ,,Urgas” sadalīšanu.

10.

161

Par nekustamā īpašuma ,,Purpuri” sadalīšanu.

11.

162

Par nekustamā īpašuma ,,Lapsas” sadalīšanu.

12.

163

Par zemes vienību apvienošanu.

13.

164

Par adreses precizēšanu.

14.

165

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 019 0192 sadalīšanu.

15.

166

Par zemes vienību platību precizēšanu.

16.

167

Par nekustamā īpašuma ,,Lapmeži” atsavināšanas ierosināšanu.

17.

168

Par precizējumu un papildinājumu Rugāju novada domes 18.08.2016. sēdes lēmumā Nr. 138 „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0652 sadalīšanu”.

Pielikums

18.

169

Par nekustamā īpašuma ,,Sprūdīši” atsavināšanas ierosināšanu.

19.

170

Par Rugāju novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu.

Pielikums

20.

171

Par grozījumiem Rugāju novada Sociālās aprūpes centra „Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā.

21.

172

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0022 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22.

173

Par Rugāju novada vidusskolas viena audzēkņa izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016. gada septembrī – decembrī.

Pielikums

23.

174

Par Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

24.

175

Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegumu pirmajā atlases kārtā 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa pasākumā.

25.

176

Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā.

26.

177

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.

27.

178

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.

28.

179

Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.

29.

180

Par izmaiņām Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

30.

181

Par vienreizējas kompensācijas piešķiršanu par vilka nomedīšanu.

31.

182

Par transporta izdevumu segšanu I. M.

32.

183

Par izsoles noteikumu “Nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums

33.

184

Par Zobārstniecības kabineta maksas pakalpojumu noteikšanu.

Pielikums

34.

185

Par nekustamā īpašuma iegādi.