Rugāju novada domes 18.08.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.11)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

132

Par amata vienību un mēneša darba algas likmju noteikšanu Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.

2.

133

Par papildu finansējuma piešķiršanu Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.

3.

134

Par
noteikumu Nr.3/2016 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
apstiprināšanu.

Pielikums

4.

135

Par nosaukuma ,,Helēnas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.

136

Par nosaukuma “Plūmītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

6.

137

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Medulāji”.

7.

138

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0652 sadalīšanu.

Pielikums

8.

139

Par nosaukuma ,,Aizstirne - Apvedceļš” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

9.

140

Par precizējumu Rugāju novada domes 16.06.2016. sēdes lēmumā Nr.105 ,,Par nosaukuma ,,Skolas iela” piešķiršanu nekustamajam īpašumam”.

10.

141

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0436 platības precizēšanu.

11.

142

Par grozījumiem 27.01.2014. zemes nomas līgumā Nr.1.

12.

143

Par nekustamā īpašuma „Daigas” atsavināšanu.

13.

144

Par nekustamā īpašuma „Mežārītes” atsavināšanu.

14.

145

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā.

15.

146

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā.

16.

147

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.

17.

148

Par izmaiņām Rugāju novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.

18.

149

Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

Pielikums

19.

150

Par Attīstības un plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

20.

151

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.