Rugāju novada domes 16.03.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 4)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

61

Par nekustamā īpašuma “Auzāji 1” sadalīšanu.

2.

62

Par nosaukuma “Jānīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

3.

63

Par nosaukuma “Gaigalas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

4.

64

Par adreses dzēšanu.

5.

65

Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0497.

6.

66

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0196 sadalīšanu.

7.

67

Par [..] uzturēšanās izmaksu sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

8.

68

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

9.

69

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

10.

70

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

71

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

72

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

13.

73

Par nekustamā īpašuma “Vikentiji” atsavināšanu.

14.

74

Par nekustamā īpašuma “Slēģi” atsavināšanu.

15.

75

Par nekustamā īpašuma “Gaiļukalniņš” atsavināšanu.

16.


Pārskata ziņojums par Rugāju novada bāriņtiesas darbību 2016. gadā.

17.

76

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.