Rugāju novada domes 16.02.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

23

Par nekustamā īpašuma ,,Vikentiji” atsavināšanas ierosināšanu.

2.

24

Par precizējumu Rugāju novada domes 15.12.2016. sēdes lēmumā ,,Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdukalna pagastā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0175 sadalīšanu”.

3.

25

Par precizējumu Rugāju novada domes 19.01.2017. sēdes lēmumā ,,Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 lietošanas mērķa maiņu”.

4.

26

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0072 lietošanas mērķa maiņu.

5.

27

Par nosaukuma ,,Liepkalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

6.

28

Par zemes nomas līguma Nr.247 grozīšanu.

7.

29

Par zemes nomas līguma Nr.49 izbeigšanu.

8.

30

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.

pielikums

9.

31

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

10.

32

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

33

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

34

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

13.

35

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

14.

36

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

15.

37

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

16.

38

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

17.

39

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

18.

40

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

19.

41

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu[..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

20.

42

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

21.

43

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

22.

44

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos.

23.

45

Par vēlēšanu komisijas atlīdzības apmēru.

24.

46

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

25.

47

Par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

26.

48

Par nekustamā īpašuma ,,Plūmītes” atsavināšanu.

27.

49

Par nekustamā īpašuma ,,Helēnas” atsavināšanu.

28.

50

Par nekustamā īpašuma ,,Liepmala” atsavināšanu.

29.

51

Par nekustamā īpašuma ,,Māliņi” atsavināšanu.

30.

52

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai.

31.

53

Par aizņēmumu projekta “Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā” realizācijai.

32.

54

Par aizņēmumu projekta „Darām paši savam priekam” realizācijai.

33.

55

Par Rugāju novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

pielikums

34.

56

Par nekustamā īpašuma „Laimiņas” atsavināšanas nomaksas termiņa pagarināšanu un vienošanās parakstīšanu.

35.

57

Par Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu fonda) izlietojumu 2017. - 2019. gadā.

pielikums

36.

58

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

37.

59

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

38.

60

Par pašvaldības pārstāvi biedrībā „Balvu rajona partnerība”.