Rugāju novada domes 19.01.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

1

Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu.

2.

2

Par nekustamā īpašuma ,,Nektāres” sadalīšanu.

3.

3

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

4.

4

Par nosaukuma ,,Smaidas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.

5

Par nekustamā īpašuma ,,Gaiļukalniņš” atsavināšanas ierosināšanu.

6.

6

Par nosaukuma ,,Lapmeži 2” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

7.

7

Par nekustamā īpašuma ,,Slēģi” atsavināšanas ierosināšanu.

8.

8

Par nosaukuma ,,Duravnieki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

9.

9

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 lietošanas mērķa maiņu.

10.

10

Par dzīvojamās telpas īri.

11.

11

Par finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2017. gadā.

Pielikums

12.

12

Par uzturēšanās izmaksu sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

13.

13

Par izmaksām 2017. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Pielikums

14.

14

Par Muzeja nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

15.

15

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam.

16.

16

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju sporta centra direktoram.