Pieaugušo neformālās un Interešu izglītības programmu licencēšana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@navigator.lv

Informācija par pakalpojumu

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmu īstenošanai.

Pieaugušo neformālās un Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes licences pieprasītājam tiek nosūtīts paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.

Licencēšanas komisija:

- izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus;

- pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

- pieņem lēmumu par:

- licences izsniegšanu uz 2 gadiem;

- atteikumu izsniegt licenci;

- izsniegtās licences anulēšanu;

- izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.

- izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu ne ilgāk kā viena mēneša laikā;

- noformē un izsniedz licences;

- ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu. Par pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs.

Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

- iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

- ir sniegtas nepatiesas ziņas;

- licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

- tiek īstenota cita, licencē neminēta programma.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskajai personai – pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums.

ŸPieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā pieaugušo izglītība, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija un IZM izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma.

ŸLicencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

Ÿ Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, ja noteikta samaksa Pašvaldībai par vienu licenci.

Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai personaipašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Ÿ Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma.

Ÿ Pieteikumam jāpievieno privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta, kuru izsniegusi Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

Ÿ Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

Ÿ Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, ja noteikta samaksa Pašvaldībai par vienu licenci.

Ja rodas neskaidrības, licences izsniedzēji ir tiesīgi pieprasīt programmas īstenošanai nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citus dokumentus.

Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

Ja licencēta persona (fiziska vai juridiska ), kuras uzņēmējdarbība reģistrēta Rugāju novadā, vēlas īstenot uzņēmējdarbību (interešu izglītību vai pieaugušo neformālās izglītības programmu) citas pašvaldības teritorijā, viņam 10 dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē licencēšanas komisija, norādot precīzu adresi telpām, kur programmu īstenos.

Reglamentējošie normatīvie akti

Izglītības likums

Likums „Par pašvaldībām”

MK 16.02.1999. noteikumi Nr. 48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”.

Ar Rugāju novada domes 19.01.2010. sēdes lēmumu Nr.3 apstiprināta „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Uzziņas un informācija

Tālruņi: 64507246, 27869387 (Biruta Berkolde, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja)

E-pasts: izglitiba@rugaji.lv