Rugāju novada Pedagoģiski medicīniskā komisija

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@navigator.lv

Informācija par pakalpojumu

Rugāju novada Pedagoģiski medicīniskā komisija savas kompetences ietvaros organizē Rugāju novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo spēju un attīstības līmeņa, veselības stāvokļa izvērtēšanu, akcentējot bērnu spējas/stiprās puses un resursus, un sniedz atzinumu par atbilstošu izglītības programmu.

Atzinumu sniegšanai par atbilstošu izglītības programmu komisija savas kompetences ietvaros nodrošina Rugāju novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu fiziskās un garīgās attīstības traucējumu diagnostiku, nosaka attīstības līmeni, izvērtē viņu veselības stāvokli.

Komisija darbu organizē sēžu formā. Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamo izpētei.

Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijai, kā arī iesaka kā vēlamu izglītojamo intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu veikt iepriekš pie komisijas speciālistiem (logopēds, psihologs, speciālās izglītības pedagogs), pirms komisijas sēdes arī konsultēties ar bērnu psihiatru.

Komisija savas kompetences ietvaros var sniegt maksas pakalpojumu citu novadu administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu fiziskās un garīgās attīstības traucējumu diagnostikā, nosakot attīstības līmeni, izvērtējot viņu veselības stāvokli un sniedzot atzinumu par atbilstošu izglītības programmu. Par maksas pakalpojumu sniegšanu novadu pašvaldības slēdz līgumu un veic samaksu Rugāju novada Pašvaldībai saskaņā ar Pavadzīmi-rēķinu.

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu, sniedz atzinumu 1.-4. klašu izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām, izvērtē un iesaka mācību organizēšanu mājās ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem.

- spēju, attīstības līmeņa noteikšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1.-4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;

- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1.-4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;

- atzinuma sniegšana par bērna attīstībai un spējām piemērotāko izglītības programmu;

- ieteikumi ilgstoši slimojošiem skolēniem mācību organizēšanai mājās.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Izglītojamo izpētei komisijas sēdē var pieteikt telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu.

Vecāki (aizbildņi) iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

Ÿ iesniegumu (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);

Ÿ izglītojamā dzimšanas apliecību un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošu dokumentu – uzrādīt Komisijai;

Ÿ iepriekšējās Komisijas sēdēs izdotās izglītojamā pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto pārbaudes karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde; rakstisku iesniegumu veikt pārbaudi, ja vecāki (aizbildņi) tajā nepiedalās;

Ÿ individuālo izglītības plānu vai izglītības iestādes sniegto informāciju (2.pielikums), vai tās sagatavoto izglītojamā raksturojumu, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

Ÿ izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiālus, sekmju izrakstu un liecību;

Ÿ izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā, zīmējumus;

Ÿ izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumus par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

Ÿ izglītības iestādes psihologa atzinumu par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;

Ÿ bērnu psihiatra atzinumu par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

Ÿ ārstnieciskās iestādes dokumenta (ja attiecināms) izraksta ar slēdzienu kopiju;

Ÿ citus speciālistu atzinumus (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Reglamentējošie normatīvie akti

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Likums par pašvaldībām

MK 31.08.2010. noteikumi Nr. 820 "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas

MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci"

Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”

Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumiem Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Rugāju novada Pedagoģiski medicīnisko komisijas nolikums

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64563493 (Ilze Andža, Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja)

E-pasts: ilze127@inbox.lv

Tālruņi: 64507246, 27869387 (Biruta Berkolde, Pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre)

E-pasts: izglitiba@rugaji.lv