Vispārīga rakstura juridiskas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Klients vēršas ar Rugāju novada pašvaldības kompetencē esošu juridiska rakstura jautājumu. Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas darbinieks izvērtē situāciju, iesaka problēmas risinājumu vai arī sazinās ar kompetento Rugāju novada pašvaldības struktūrvienību vai iestādi un palīdz risināt klienta jautājumu (sastādot mutvārdu iesniegumu u.tml.)

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Vispārīga rakstura juridiskās konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī, ja nepieciešama informācijas apkopošana, vienojas par termiņiem.Ja ir saņemts vispārīga rakstura juridiskas konsultācijas pieprasījums pa pastu, atbilde tiek sniegta normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Nepieciešamie dokumenti

Nav

Pakalpojuma maksa

Pakalpojums ir bezmaksas

Reglamentējošie normatīvie akti

Iesniegumu likums; Administratīvā procesa likums; Informācijas atklātības likums

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521348 (Guntars Pipurs, nodaļas vadītājs)

e-pasts: guntars_pipurs@inbox.lv