Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (personām)

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novads, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

1. Pabalstu maznodrošinātām ģimenēm (personām) piešķir:

a) medicīnas pakalpojumu apmaksai

  • saslimšanas gadījumā EUR 45 apmērā, ko izmaksā vienu reizi gadā;
  • pabalsta apmērs var tikt pārsniegts gadījumos, kad persona slimo ar retām slimībām, vai ar slimībām, kurām ir resursu ietilpīga ārstēšana;
  • briļļu iegādei EUR 25 vienu reizi gadā bērniem.

b) bērna izglītībai un audzināšanai

  • Ziemassvētku paciņu iegādei EUR 4 vienam bērnam;
  • tiek piešķirtas brīvpusdienas izglītojamiem, kuri sekmīgi mācās Rugāju novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;
  • tiek piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei EUR 15 apmērā izglītojamiem, kuri mācās Rugāju novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, sākot ar piecgadīgo bērnu grupu. Pabalstu izmaksā mācību gada sākumā.

c) represētajām personām EUR 30 vienu reizi gadā

d) darbspējīgiem trūcīgajiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski lietderīgo darbu, konkrētas situācijas risināšanai EUR 5 dienā

e) bērna piedzimšanas gadījumā EUR 145

f) kāzu gadījumā EUR 35

2. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis ir EUR 285 vienai personai mēnesī.

3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pabalstu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu;

b) iztikas līdzekļu deklarāciju.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

3. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstiprināšanas termiņus un kārtību.

5. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv