Pabalsts donoriem

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

Pabalsts Rugāju pašvaldības teritorijā dzīvojošam donoram EUR 3 par katru asins nodošanas reizi.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, pabalsts tiek izsniegts uzreiz pēc asins nodošanas.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv