Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

1. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta trešās un ceturtās daļas, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Pabalsta apmēri:

a) pastāvīgās dzīves uzsākšanai (ne mazāk par divu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru- EUR 130 vai invalīdiem kopš bērnības- EUR 215), izmaksā vienu reizi;

b) dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu;

c) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (ne mazāk par EUR 250), izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;

d) pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (ne mazāk par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru- EUR 90 vai invalīdiem kopš bērnības- EUR 110 mēnesī), izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai, ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai koledžā, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošo normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pabalstu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu;

b) iztikas līdzekļu deklarāciju.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

3. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstiprināšanas termiņus un kārtību.

5. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv