Pabalsts audžuģimenēm


Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

1. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25. panta trešajā daļā un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.

2. Ikmēneša pabalsta apmērs audžuģimenei par vienu bērnu mēnesī ir EUR 145.

3. Vienreizējā pabalsta apmērs audžuģimenei EUR 145.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Jāgriežas pie sociālā darbinieka, lai noslēgtu līgumu.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv