Vienreizējā pabalsta piešķiršana no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām


Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lvInformācija par pakalpojumu

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām personu pamatvajadzību apmierināšanai.

EUR 30

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pakalpojumu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu;

b) izziņu par atbrīvošanu no ieslodzījuma.

2. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

3. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstiprināšanas termiņus un kārtību.

4. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv