Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību Rugāju novada pašvaldības budžetā izsniegšana


Personīgi iestādē:

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski:

nodokli@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Izziņa tiek sagatavota par Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem. Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas vai juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nodokļa maksātāja rakstisks iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Finanšu nodaļas nodokļu administratori pārbauda informāciju un 1 darba dienas laikā, pēc iesnieguma saņemšanas, sagatavo izziņu

Pakalpojuma maksa

Lai saņemtu izziņu, ir jāsamaksā pašvaldības nodeva EUR 1,42 par katru izziņu

No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, sabiedriskas organizācijas, bezdarbnieki, pensionāri un invalīdi. Citi atvieglojumi nav piemērojami.

Nodevu var samaksāt

Rugāju novada domes kasē (Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā) vai ar bankas pārskaitījumu:

Saņēmējs: Rugāju novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009116736

A/S "Citadele" banka LV73PARX0012628470001

A/S "Swedbank" banka LV83HABA0551034294328

Pakalpojuma saņemšana

Rugāju novada domes Finanšu nodaļa vai arī atsevišķos gadījumos nosūtot pieprasītājam pa pastu (nosacījums - tikai pēc pašvaldības nodevas nomaksas)

Uzziņas un informācija

Rugāju novada domes nodokļu administratores:

Ina Poiša (Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos) , tālr. 64521350, 26698757

Zigrīda Anča (Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā), tālr. 64546826, 27839513