Miršanas reģistrācija

Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski

Personas miršanas reģistrācija elektroniski nav pieejama

Informācija par pakalpojumu

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Reģistrējot personas miršanu, ieinteresētajām personām jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā. Par miršanas faktu Dzimtsarakstu nodaļai paziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

2. Jāuzrāda nepieciešamie dokumenti.

3. Miršanas reģistrācija notiek 1 darba dienas laikā, klātesot paziņotājam.

Nepieciešamie dokumenti

1. Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos.

2. Mirušā pase.

3. Paziņotāja personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma maksa

Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.

Reglamentējošie normatīvie akti

Miršanas fakta reģistrāciju nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774 , Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv