Mantisko interešu aizsardzība

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses, lemj par:
-atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
-bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
-mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
-bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
-īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgai personai;
-aizbildņa iecelšanu tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
-atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
-mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
-vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
-atļauju rīkoties ar bērna mantu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, atkarībā no izskatāmā jautājuma bāriņtiesā jāiesniedz:

-aizbildņa / vecāka/, aizgādņa iesniegums;
-bērna dzimšanas apliecības kopija;
-miršanas apliecības kopija;
-mantojuma saraksts;
-mantojuma apliecība;
-īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
-izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu,
-darījuma līguma projekts,
-kredītiestādes izziņa.

2. Izskatīšanas laiks 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta-4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums
Civilprocesa likums.
Bāriņtiesu likums.
19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv