Laulības reģistrācija

Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski

Laulības reģistrācija elektroniski nav pieejama

Informācija par pakalpojumu

Laulību var reģistrēt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas.
Laulājamie un dzimtsarakstu nodaļas darbinieki vienojas par laulības reģistrācijas dienu un laiku. Laulības var reģistrēt arī darba dienās.
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrācijas norisi, ceremonijā iesaistot muzikālā pavadījuma izpildītājus.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Personas, kuras vēlas doties laulībā, klātesot iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu uzrādot:
- personu apliecinošu dokumentu,
- dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības pārtraukšanu,
- ja persona nepilngadīga (Civillikuma 33. pants) - vecāku vai aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju,
- ārzemnieks (ja viņš laulības iesnieguma iesniegšanas un laulības reģistrācijas brīdī Latvijā uzturas likumīgi) uzrāda attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā.

2. Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

Pakalpojuma maksa

Laulības reģistrācija

Valsts nodeva EUR 14, pašvaldības nodeva EUR 10

Reglamentējošie normatīvie akti

Reglamentē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem", MK noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774, Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv