Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs

Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs ir Rugāju novada domes iestāde bez juridiskas personas tiesībām, kura izveidota, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības mērķis ir nodrošināt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā iedzīvotājiem un veicināt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā.

Uzdevumi un darbības virzieni:

- organizēt konsultatīvo un informatīvo vidi pašvaldībā uzņēmējdarbības un iedzīvotāju atbalstam;

- iedzīvotāju un uzņēmēju aktivizēšana iesaistīties apmācību semināros un kursos;

- aktuālas informācijas apkopošana un izplatīšana par pieejamiem finanšu resursiem Eiropas Savienības struktūrfondos un valsts projektu konkursos;

- apkopot informāciju par uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;

- veicināt iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības iestāžu savstarpēju sadarbību un informācijas apmaiņu;

- veicināt uzņēmēju iesaistīšanos uzņēmējdarbības attīstīšanas projektos un dalību novada attīstības plānošanā;

- sadarboties ar Latvijas pašvaldību un valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanas un uzņēmējdarbības vides attīstības projektos;

- sadarboties ar uzņēmumiem atbalsta pasākumu organizēšanā iedzīvotājiem uzņēmējdarbības uzsākšanai;

- piedalīties starptautiskos un vietējos uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos;

- privātā sektora ( komersantu un saimnieciskās darbības veicēju) problēmu identificēšanai un to risināšanas atbalsta organizēšanai, sadarboties ar valsts iestādēm .

- veikt regulāru sociāli ekonomiskās situācijas izpēti, identificējot aktuālās problēmas, ar mērķi informēt pašvaldības un valsts institūcijas, uzņēmējus un vietējo sabiedrību.


Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja
MĀRĪTE ORNIŅA
Tālrunis:
26355954
E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 36, Rugāji)


Otrdienās

Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.


no plkst.
Apmeklētājus pieņem:

9.00 - 14.00


NOLIKUMS